Internetinė paveikslų ir juvelyrinių papuošalų galerija ARTMENACRAFTS

Prieš įsigyjant gaminį prašome atidžiai perskaityti šias Pirkimo – Pardavimo taisykles

PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

Sąvokos:

Pardavėjas yra ArtMena

Pirkėjas yra bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris perka arba pareiškia norą pirkti Pardavėjo siūlomus gaminius.

Užsakymas – tai Pirkėjo ir Pardavėjo pasirašytas rašytinis susitarimas dėl gaminio pirkimo – pardavimo. Užsakymu gali būti laikomas ir laisvos formos elektroninis laiškas Pirkėjo Pardavėjui.

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios gaminių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, gaminių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, gaminių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su gaminių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje ArtMena susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakant gaminius internetinėje parduotuvėje ArtMena Pirkėjas privalo pateikti prašomus teisingus ir išsamius visus privalomus duomenis.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.

2.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymui, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini gaminių užsakymui įvykdyti.

2.4. Pirkėjas, pateikdamas Užsakymą, patvirtina kad sutinka su šiomis Taisyklėmis  ir sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi  Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti gaminių pirkimo – pardavimo Užsakymo, laikantis šių Taisyklių 7 punkte išdėstytų nuostatų.

3.2. Pirkėjas privalo pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją reikalingą gaminių Užsakymui įvykdyti. Jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis Pardavėjas turi teisę anuliuoti Užsakymą.

3.3. Pasikeitus Pirkėjo pateiktiems duomenims, Pirkėjas privalo apie tai nedelsiant informuoti Pardavėją.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytus gaminius ir juos priimti.
3.5. Pirkėjas, pateikdamas Užsakymą internetinėje parduotuvėje, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.2. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

4.3. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų toliau naudojasi Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

4.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo Užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 5 punkte numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už gaminius per 2 (dvi) dienas.

4.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.6. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.8. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 7 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 7 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

5. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pasirašytas rašytinis susitarimas dėl gaminio pirkimo – pardavimo. Sutartis gali būti laikomas ir laisvos formos elektroninis laiškas Pirkėjo Pardavėjui.

5.2. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki įsipareigojimų, prisiimtų šia Sutartimi, visiško įvykdymo.

5.3. Visos gaminių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais.

5.4. Šalia kiekvieno konkretaus gaminio yra jo aprašymas. Jei Pirkėjui pateiktos informacijos nepakanka, jis privalo kreiptis į Pardavėją dėl papildomos informacijos. Užsakydamas gaminį, Pirkėjas patvirtina, kad Parduotuvėje pateikta informacija apie gaminį yra išsami ir jam aiški.

5.5. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neinformavęs Pirkėjo, keisti Parduotuvėje esančių gaminių asortimentą, jų aprašymus, kainas, pristatymo sąlygas ir kitą Parduotuvėje esančią informaciją.

5.6. Gaminio pristatymo mokestis į gaminio kainą nėra įskaičiuotas, jei aiškiai nenurodyta kitaip.
5.7. Pirkėjas atsiskaityti už gaminius gali:

5.7.1. naudojantis savo el. bankininkystės sistema – pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo atsiskaitomąsias sąskaitas.

5.7.2. naudojantis mokėjimų tarpininko PAYPAL paslaugomis.

5.8. Savo banko mokesčius, susijusius su pavedimu, apmoka klientas, t.y. pervedama suma turi sutapti su užsakyme nurodyta suma. Jeigu pavedimas atliekamas iš užsienio, klientas apmoka visus tarptautinio pavedimo mokesčius, įskaitant ir gavėjo banko mokesčius.

5.9. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti Užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo Užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už gaminius.

5.10. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, Užsakymas anuliuojamas.

6. Gaminių pristatymas.

6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią gaminių pristatymo vietą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja gaminius priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas gaminių pats priimti negali, o gaminiai pristatyti nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl gaminių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Gaminiai Pirkėjui pristatomi naudojantis LP EXSPRESS, TNT ar „Lietuvos pašto“ paslaugomis.

6.4. Gaminiai Pirkėjui išsiunčiami kitą darbo dieną, nuo apmokėjimo patvirtinimo.
6.5. Visi gaminiai yra siunčiami registruota siunta.

6.6.  Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl gaminių nepristatymo, jei Pirkėjas nurodė neteisingus pristatymo duomenis ar sutartu laiku nebuvo nurodytu adresu.

6.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už gaminių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu gaminiai Pirkėjui nėra pristatyti arba pristatyti ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.8. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gauti neužsakyti gaminiai arba netinkamas jų kiekis, nepilna gaminių komplektacija.

Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė yra pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai atžymėti važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo dokumente. Pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.

6.9. Pirkėjas privalo el. paštu  pateikti Pardavėjui pažeisto gaminio ir/arba siuntinio nuotraukas ar video.

7. Gaminių grąžinimas.

7.1. Gaminių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“ bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.632, 6.363 ir 6.364 straipsniuose numatytais atvejais ir sąlygomis. 

7.2. Norėdamas grąžinti gaminį (nekokybišką, gautą ne tą, kokybišką) ar pakeisti kitu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo gaminio pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant gaminio ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą, ir užpildydamas specialią gaminių keitimo – grąžinimo formą.

7.3. Grąžinamas gaminys turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadintas, nenaudotas, tos pačios komplektacijos, nepraradęs prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) kokį Pirkėjas jį gavo.

7.4. Pirkėjas grąžinamus gaminius turi išsiųsti registruota siunta. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.

7.5. Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų gaminių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

7.6. Grąžinant gautą ne tą gaminį, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti į pageidaujamą gaminį ir užsakyme nurodytą. Neturint reikalingo gaminio, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).

7.7. Kai grąžinamas nekokybiškas gaminys, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką gaminį analogišku gaminiu arba grąžinti Pirkėjui pinigus. Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).

7.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų gaminių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 7 punkte nustatytos gaminių grąžinimo tvarkos.

7.9. Jeigu už gaminį Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas ir kita papildomai sumokėta suma (jei ji buvo sumokėta).

7.10. Jeigu Pirkėjas grąžina gaminį, pirktą su nuolaida, grąžinama už gaminį sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

7.11. Pinigai už grąžintus gaminius pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

8. Apsikeitimas informacija.

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu.

8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

8.2. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM kategoriją, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

9. Baigiamosios nuostatos.

9.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

9.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su Pirkimo - pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.